Diagnostika

Psychodiagnostika, 360° zpětná vazba, barometr pracovního klimatu

Psychodiagnostika

Pro výběr zaměstnanců i pro účely rozvoje naše diagnostika poskytuje komplexní pohled na člověka

V rámci osobnostních a výkonových testů využíváme následující metody:

 • virtuální rozhovor (ukáže silné a slabé stránky, motivaci a cílevědomost, rozvojové zaměření daného člověka)
 • projektivní test nedokončených vět (zaměřuje se na emoční prožívání, obavy, přání, vztahy k nadřízeným)
 • projektivní test rozmazaných fotografií (zaměřený na kreativitu, elaboraci zadání)
 • osobnostní test ICL (osobnostní charakteristiky - dominance, sumbise, afiliace, hostilita). V případě zájmu pracujeme i s metodami MBTI a RIASEC.
 • GMA test - vyvinutý britskými psychology pro rozlišování mezi nadprůměrně inteligentními lidmi

 • Testy pozornosti, paměti, kreativity

Zde se můžete podívat na ukázku.


360° zpětná vazba

Dotazníková metoda, díky které zaměstnanec obdrží zpětnou vazbu, a to na svoje fungování od relevantních lidí okolo něj (nadřízený, podřízení, kolegové, interní zákazníci apod.)

 • Její výhodou ve srovnání s Development centrem je mnohostranný
  a komplexní pohled různých lidí, zároveň zakotvenost v praxi.

 • Její využití je závislé na kultuře zpětné vazby v organizaci. Proto
  využíváme jak anonymní, tak adresnou verzi.

 • Výstupem je podrobná zpráva, která dává mnoho impulsů pro další rozvoj a zároveň pomáhá identifikovat příčiny případných nedostatků ve spolupráci s okolím.

 • Doporučenou strukturu hodnoticích kritérií máme vytvořenou; v případě zájmu ji vytvoříme na míru dle Vašich firemních hodnot nebo kompetenčního modelu

Zde si můžete stáhnout naši ukázkovou 360° zpětnou vazbu.


Barometr pracovního klimatu

Studium psychologického klimatu mezi členy pracovního týmu, které může bránit produktivitě. 

 • Přínosy: Měření engagementu, prevence konfliktů/šikany, komplexní pohled pro vedení firmy.

 • Mapuje: celkovou spokojenost, odpovědnost za firmu, výkonnost, vedení, komunikaci, firemní kulturu, strategii, směřování firmy.

 • Přehledné výstupy s jednoznačným závěrem

 • Veškerou administraci uděláme za vás

Zde si můžete stáhnout náš ukázkový barometr pracovního klimatu.